Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

 

Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling zoals bekend bij KVK: SpecialistenNet Consultancy BV (SNC)

Hoofd postadres straat en huisnummer: Amersfoortseweg 10 A

Hoofd postadres postcode en plaats: 3705GJ ZEIST

Website: www.specialisten-net.nl

KvK nummer: 51214326

AGB-code 1: 22220327

AGB-code 2: 94058404

 

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Paulien Prager

E-mailadres: paulien.prager@specialisten-net.nl

Tweede e-mailadres

Telefoonnummer: 030-6910033

 

3. Onze locaties vindt u hier

Link: http://www.specialistennet.com/locaties

 

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

SpecialistenNet biedt passende ondersteuning aan volwassenen met psychische uitdagingen en/of problemen. Lichte tot matige, niet complexe psychische behandelingen vinden plaats binnen de generalistische basis GGZ (BGGZ). Complexe stoornissen worden behandeld binnen de specialistische GGZ (SGGZ). Een selectief aantal hoofddiagnoses binnen de DSM-5 worden door onze specialisten

behandeld.

 

Behandelingen zijn mogelijk fysiek op locatie bij cliënten in de buurt, via beeldbellen (videogesprekken) of een combinatie hiervan. Naast de gesprekken met de specialist bieden de e-Health modules van Embloom extra ondersteuning in het behandeltraject. In het kader van de behandeling, begeleiding en nazorg werkt SpecialistenNet samen met de verwijzende huisartsen als ook met de bedrijfsartsen.

Een verwijzing wordt uitgeschreven door de huisarts of bedrijfsarts en komt binnen via het Zorgdomein of direct via de cliënt.

 

Procesbeschrijving

Een behandeling start met de juiste verwijzing. De backoffice verwerkt de verwijzing en koppelt deze aan een passende psycholoog. De psycholoog neemt contact op met de cliënt voor een intakegesprek. Samen met de client geeft de psycholoog vorm aan het behandelplan. Het behandelplan wordt gevormd door een combinatie van therapieën die aansluiten bij de persoonlijke hulpvraag. In samenspraak met de regiebehandelaar en de client komen zij tot een eindvoorstel. Hierna gaat het behandeltraject van start.

 

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:

Aandachtstekort- en gedrags

Pervasief

Depressie

Bipolair en overig

Angst

Persoonlijkheid

Somatoform

 

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):

Nee

 

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

 

5. Beschrijving professioneel netwerk:

SpecialistenNet vindt dat behandelingen altijd vertrouwelijk en in een veilige omgeving moeten plaatsvinden. Daarom worden alle cliënten gekoppeld aan één behandelaar. De behandelaar/regiebehandelaar waar de intake mee gedaan wordt, is ook de behandelaar waar het traject mee wordt doorlopen. Aan ieder traject wordt een regiebehandelaar gekoppeld. De regiebehandelaar waarborgt de voortgang en kwaliteit van de behandeling. De regiebehandelaar wordt ondersteunt door de klinisch psycholoog. Alle behandelaren nemen regelmatig deel aan multidisciplinair overleg en hebben wekelijks supervisie. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van zorg, signaleren we vroegtijdig mogelijke stagnaties en worden behandelingen bijgestuurd waar nodig.

 

6. Onze instelling biedt zorg aan in:

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

 

6a. SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz: Cliënten kunnen terecht bij zowel een gezondheidszorg (GZ-)psycholoog als bij een klinisch psycholoog. De gespecialiseerde-ggz: Cliënten kunnen terecht bij zowel een gezondheidszorg (GZ-)psycholoog als bij een klinisch psycholoog.

 

6b. SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:

Categorie A Indicerend regiebehandelaar:

Cliënten kunnen terecht bij zowel een gezondheidszorg (GZ-)psycholoog als bij een klinisch

psycholoog.

Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:

Cliënten kunnen terecht bij zowel een gezondheidszorg (GZ-)psycholoog als bij een klinisch

psycholoog.

Categorie B Indicerend regiebehandelaar:

Cliënten kunnen terecht bij zowel een gezondheidszorg (GZ-)psycholoog als bij een klinisch

psycholoog.

Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:

Cliënten kunnen terecht bij zowel een gezondheidszorg (GZ-)psycholoog als bij een klinisch

psycholoog.

 

7. Structurele samenwerkingspartners

SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van

patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin

participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)):

We werken samen met Rino Nederland, BIG-opleider voor professionals in GGZ. SpecialistenNet is

geaccrediteerd opleider voor het Rino en verzorgt de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

Gedurende de opleiding bieden wij ruimte voor GZ-psychologen in opleiding om onder supervisie

praktijkervaring op te doen. De opleidingscoördinator vanuit SpecialistenNet waarborgt het

kwaliteitsmanagement en contact tussen opleider en praktijk. Ook is er een samenwerking met

Lievegoed Antroposofische Zorg. Met deze instelling is een maandelijks overleg betreffende

leerdoelen van de beide instellingen.

II. Organisatie van de zorg

 

8. Lerend netwerk

SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50

zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken. Ontwikkeling staat centraal binnen SpecialistenNet. Specialisten die aangesloten zijn bij SpecialistenNet zijn verplicht twee keer per jaar bijscholing en cursussen te volgen. Vier keer per jaar vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarin diverse casussen worden besproken tussen (regie)behandelaren. Jaarlijks organiseert SpecialistenNet een Flowdag voor alle aangesloten specialisten, waarin inspiratie en netwerken centraal staan. SpecialistenNet verbindt zich met Antroposofische zorginstelling Lievegoed. Lievegoed is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en mensen met problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of een combinatie hiervan.

 

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

Als client wilt u de zekerheid dat behandelaren vakbekwaam zijn voor de best mogelijke behandeling. Onze specialisten hebben een AGB-code en zijn opgenomen in het BIG register. We werken met een diversiteit aan specialisten:

– Basis psychologen (NIP)

– A&O psychologen

– GZ-psychologen

– Psychotherapeuten

– Klinisch psychologen

 

Beleid: ‘Op zoek naar zelfsturende, op meesterschap gerichte specialisten met maatschappelijk toegevoegde waarde’.

 

Werving & selectie vinden plaats op basis van onderstaande eisen:

– WO afgerond

– 5 jaar werkervaring

– Zelfsturende werkhouding, drive tot meesterschap en overtuigd van toegevoegde waarde

Borging:

– Evaluatie gesprekken met directe cliënten.

– Client tevredenheidsonderzoeken.

– Bevlogenheid ontwikkelplan maken incl. uitvoeren van deze afspraken.

 

De specialisten zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen:

– Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

– Nederlandse vereniging van Psychotherapie (NVP)

– Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).

 

Daarnaast is SpecialistenNet een erkende opleidingsplaats voor de GZ-psycholoog.

 

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

De methodieken die gebruikt worden tijdens behandeling zijn uitsluitend wetenschappelijk erkende methodes binnen het werkveld en tevens erkend door zorgverzekeraars. Denk hierbij aan Cognitieve Gedragstherapie, Exposure therapie, Schematherapie, ACT en EMDR. Deze methodes zijn bewezen effectief voor duurzaam herstel van psychische klachten. Diagnoses worden altijd gesteld op basis

van de meest recente versie van de DSM-5, mits dit classificatiesysteem passend is bij de mogelijke diagnose/het klachtenbeeld van de cliënt. Voordat psychologen aan de slag gaan, doorlopen zij een meerdaagse training in de behandelmethodes van SpecialistenNet. Na deze opleidingsperiode neemt iedere psycholoog deelaan een multidisciplinair behandelteam, onder supervisie van een regiebehandelaar. Tijdens intervisie en supervisie worden zowel de arbeids- en organisatiekant als de klinische aspecten van een behandeltraject worden besproken. Logischerwijs voldoet onze documentatie volledig aan de AVG (privacy) wetgeving. Onze dossiervoering vindt plaats via het systeem NEDAP ONS. Dit systeem is NEN 7510, ISO27001, ISAE3402 gecertificeerd. Door onze modulaire en protocollaire behandelstrategie kan er direct geanticipeerd worden op actualiteiten, ontwikkelingen en trends. Op basis van de actualiteiten kan er binnen 14 dagen een nieuwe module of nieuw protocol toegevoegd worden aan het behandeltraject.

 

Waarborging

Wij hanteren de GGZ kwaliteitsstandaarden (zie www.ggzstandaarden.nl).

 

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Onze specialisten zijn allen in het bezit van een Universitair masterdiploma in combinatie

met een BIG en daarbij NIP, NVP of VGCt registratie. Dit staat garant voor de kwaliteit en

vakbekwaamheid van onze professionals.

De operationeel manager van SpecialistenNet houdt in de gaten dat de BIG-registraties van de

zorgverleners op tijd worden verlengd of aangevraagd. Een herregistratie vindt eens per 5 jaar plaats.

Herregistratie is gekoppeld aan een werkervaringseis van minimaal 3120 werkuren.

De zorgverleners, bestaande uit GZ psychologen, Arbeid- en gezondheidspsychologen,

psychotherapeuten en klinisch psychologen en basispsychologen (met GZ-psycholoog als

regiebehandelaar) werken volgens de AKWA GGZ-standaarden die iedere 5 jaar worden herzien en

houden zich ten allen tijde aan de beroepscode. De manager zorg is de schakel tussen de landelijk

ingezette zorgprofessionals en waarborgt dat de specialisten voldoen conform gemaakte afspraken.

Daarnaast zijn onze specialisten verplicht om zelf kennis en vaardigheden op peil te houden zodat zij

zich blijven ontwikkelen. Binnen SpecialistenNet faciliteren wij daarom: bijscholing, cursussen,

supervisie, intervisie, MDO en opleidingen.

 

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en

geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):

Ja

 

10b. Binnen SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) is het (multidisciplinair) overleg en de

informatie-uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en

andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het

uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van

verslaglegging):

Binnen een behandeltraject is er een vaste uitvoerend behandelaar actief welke wordt ondersteund

door een regiebehandelaar en/of supervisor.

Met regelmaat vindt er daarom overleg plaats tussen de regiebehandelaar en uitvoerend

behandelaar. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het behandelproces en de voortgang en

heeft ook tussentijdse behandeltijd met de client. Behandelaren informeren de regiebehandelaar

over de voortgang van de behandeling tijdens het multidisciplinair overleg (MDO), dat op vaste

momenten plaatsvindt.

Daarnaast behouden de behandelaren contact met de verwijzend huisarts of bedrijfsarts. Indien

noodzakelijk voor behandeling, wordt ook contact onderhouden met collega zorgverleners.

Afhankelijk van de diagnose varieert de samenstelling. Deze bestaat in voorkomende gevallen uit

tenminste de uitvoerend psycholoog, regiebehandelaar en de huis- of bedrijfsarts.

Afhankelijk van het behandeltraject kan de samenstelling worden uitgebreid met een klinisch

psycholoog, klinisch neuro-psycholoog, psychiater, of andere noodzakelijke professionals.

De frequentie van deze overleggen wisselt en is afhankelijk van de duur van het behandeltraject, het

minimum is hier 4 maal per jaar.

Verslaglegging van het MDO, de intake, het behandelplan en de evaluatie wordt gedaan in een

beveiligd persoonlijk Electronisch Cliënten Dossier (ECD).

 

10c. SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) hanteert de volgende procedure voor het op- en

afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Het is mogelijk dat tijdens het behandeltraject blijkt dat de behandeling verlengt dient te worden of

dat het herstel eerder is bereikt. Tijdens een evaluatiegesprek wordt in overleg met de cliënt een van

de volgende mogelijkheden besproken:

– Het herstel is voortijdig bereikt en de behandeling wordt beëindigd.

– De behandeling wordt verlengd en geïntensiveerd bij de huidige behandelaar.

– Bij een andere diagnose is het mogelijk dat de cliënt wordt doorverwezen naar een specialistisch

behandelaar. De regiebehandelaar blijft verantwoordelijk.

– De diagnose valt buiten de zorg van SpecialistenNet en wordt doorverwezen naar een

specialist/behandelaar buiten de organisatie.

 

10d. Binnen SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) geldt bij verschil van inzicht tussen bij een

zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het verloop van het behandelproces en stemt af met

de betrokken hulpverleners. Tijdens het overleg met de behandelaren wordt gezamenlijk tot een

besluit gekomen. Is er een verschil van mening over de gestelde diagnose of het behandelplan, dan

heeft de regiebehandelaar de doorslaggevende stem. Het definitieve besluit wordt uiteraard pas

genomen nadat alle deskundigen zijn gehoord. Blijkt dat hierna het verschil van mening niet kan

worden opgelost, dan wordt de klinisch psycholoog bij het behandelplan betrokken. Het onderwerp

wordt tijdens het multidisciplinair overleg besproken en is gericht op het oplossen van het verschil

van mening rondom de cliënt en diens behandelvisie. Belangrijk daarbij is dat de behandelaar

inhoudelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van het behandelplan.

 

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

 

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

 

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan

zijn zorgverzekeraar/ NZA:

Ja

 

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):

Link naar klachtenregeling: https://www.specialistennet.com/klachten

 

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: College van Toezicht/NIP

Contactgegevens: collegevantoezicht@psynip.nl

De geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar geschillenregeling: www.psynip.nl

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling

doorloopt

 

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via

deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het

onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.specialistennet.com/ggz

 

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische

aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Stap 1 – Aanmelden

Een aanmelding komt via de huis/bedrijfsarts bij ons binnen via Zorgdomein of de cliënt kan zichzelf

aanmelden door middel van een getekende verwijsbrief. Bij ontvangst zal SpecialistenNet binnen 24

uur contact opnemen om z.s.m. een afspraak te maken voor een intake. De afspraak voor een

intakegesprek zal gemaakt worden door de psycholoog die ook de behandeling zal uitoefenen.

Gemiddeld zal een intakegesprek binnen 7 werkdagen plaatsvinden. Voor een exacte wachttijd kun je

altijd kijken op www.specialistennet.com/ggz

Stap 2 – Intake en voorstel

Tijdens de intake is er volop ruimte om de hulpvraag te formuleren. We stemmen samen doelen en

verwachtingen af, zodat we een behandelplan op maat kunnen ontwerpen. De intake bestaat uit het

voeren van een gesprek plus het invullen van een aantal vragenlijsten.

Hier zal een intakeverslag en behandelplan voor gemaakt worden.

Het intakeverslag & behandelplan zal samen met de regiebehandelaar worden besproken na het

invullen van de Honos+ vragenlijst. Alleen na instemming worden verslagen verstuurd aan derden.

Hierin volgen wij onze beroepscode en het privacyreglement van SpecialistenNet.

Stap 3 – Begeleiding

De inhoud van de begeleiding hangt af van de gestelde diagnose. Dit zal door de behandelaar in

samenspraak met de regiebehandelaar bepaald worden. Aan het begin en het einde van ieder traject

zullen we een aantal vragenlijsten afnemen om zo de progressie te toetsen. Aanvullend op de

behandeling stelt SpecialistenNet eHealth modules tot de beschikking.

Stap 4

Aan het einde van het traject zorgt SpecialistenNet er altijd voor dat er voldoende handvatten zijn

aangereikt. Zo kan de cliënt zelf aan de slag om de weg naar herstel in te zetten of vast te houden. De

behandelaar zal altijd nog bereikbaar zijn als er behoefte is aan psychische ondersteuning.

Duur van de begeleiding

De behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. In het begin is de behandeling

intensiever dan aan het einde. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een intensieve

start een positief effect heeft op de snelheid van het herstel.

Een basis GGZ traject duurt tussen de 8 en de 10 weken.

Bij Specialistische GGZ trajecten zal de duur langer zijn, afhankelijk van de gestelde diagnose en de

mentale weerbaarheid.

 

14b. Binnen SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een

andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien

mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag

van de patiënt/cliënt:

Ja

 

15. Indicatiestelling

Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe

komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand,

wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand

(afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend

regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)

Door middel van een verwijzing via Zorgdomein dan wel een fysieke verwijzing komt een aanmelding

binnen bij SpecialistenNet. Hier staat een vermoedelijke diagnose in vermeld, dit zullen wij toetsen

d.m.v. een intakegesprek.

Na het intakegesprek zal de behandelaar van SpecialistenNet hier een verslag van maken. Deze

wordt vervolgens besproken met de regiebehandelaar welke ook een intake zou hebben met de

client.

Vervolgens zal er een behandelplan worden opgemaakt waar de hoofddiagnose in staat, eventuele

secundaire diagnose en de therapievorm die daar het beste bij past.

Bij elk traject zal het voorgestelde behandelplan worden besproken met de regiebehandelaar en

indien van toepassing met de supervisor (GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog,

klinisch neuropsycholoog).

Deze is eindverantwoordelijk en zal gedurende de behandelperiode aanwezig zijn om te

ondersteunen.

Als iedereen akkoord is met het behandelplan dan kan de behandeling van start gaan.

 

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van

patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):

SpecialistenNet volgt onderstaande processtappen

1. Intake behandelaar/regiebehandelaar, Honos invullen

2. Het behandelplan wordt opgesteld

3. Regiebehandelaar bespreekt behandelplan met de client

4. Als client akkoord is met de behandelplan, dan gaan we van start

* Indien van toepassing bij SGGZ wordt na de diagnostiek de supervisor betrokken bij het zorgtraject

 

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend

regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken

medebehandelaars):

De regiebehandelaar voert de regie over de behandeling. Hij is tevens aanspreekpunt voor de overige

behandelaren. Hij is verantwoordelijk voor het multidisciplinair overleg en maakt verslag van

eventuele aandachtspunten ten aanzien van de behandeling van de cliënt. Over eventuele

tussentijdse aanpassingen van het behandelplan wordt de cliënt geïnformeerd. Cliënt moet hier

uitdrukkelijk akkoord mee gaan en tevens wordt de verwijzer op de hoogte gebracht.

Hetzelfde proces wordt gevolgd ten aanzien van het Multidisciplinair overleg. Conform de vereisten

van de NZA, verzekeraars en dergelijke worden de eisen van supervisie en intervisie tevens

toegepast, alhoewel dit meer op inhoudelijk niveau plaatsvind. Bij een supervisie-overleg is altijd een

klinisch psycholoog aanwezig.

Mogelijke consequenties uit deze overleggen die direct betrekking hebben op het behandelplan en

de behandelaren, als mede aanpassing van de behandelduur zullen aan de cliënt worden voorgelegd.

Deze moet zich daar uitdrukkelijk akkoord mee verklaren.

 

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) als

volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

SpecialistenNet maakt gebruik van een aantal testen en vragenlijsten waaronder te verstaan:

– Brief Symptom Inventory (BSI)

– Utrechtse Coping Lijst (UCL)

– Vierdimensionale klachtenlijst (4DKL)

En sinds 2022 de Honos+ die door de regiebehandelaar persoonlijk zal worden afgenomen/ingevuld.

Iedere bijeenkomst bespreekt de behandelend psycholoog de voortgang van het behandelplan.

Daarnaast meet hij het resultaat, dat gebeurt o.a. met de Rom-vragenlijst en de Honos+.

Ieder kwartaal zal er opnieuw een Honos+ vragenlijst worden afgenomen om de progressie te meten.

Daarnaast worden de overige bovenstaande vragenlijsten en testen gebruikt om een indicatie te

geven in de psychische klachten. Ook evalueren wij hier het behandelplan en stellen bij waar nodig.

 

16d. Binnen SpecialistenNet Consultancy BV (SNC) reflecteert de coördinerend regiebehandelaar

samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en

effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

Iedere sessie zal er kort worden teruggeblikt naar waar we vandaan kwamen, waar we nu staan en

waar het naar toe moet. Dit zal met ondersteuning van de ROM vragenlijsten worden getoetst en

bijgestuurd waar nodig.

 

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen SpecialistenNet Consultancy BV (SNC)

op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

Aan het einde van ieder traject zal er een CQI vragenlijst worden verstuurd naar de client.

De gemiddelde CQI score is 8.7/10 en het client tevredenheidsonderzoek heeft een gemiddeld cijfer

van 8,1/10.

Daarnaast krijgt SpecialistenNet reviews op Zorgkaart Nederland gemiddeld 9,3/10 & Google 4,9/5

 

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als

volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan

verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als

patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

De behandelaar zal aan het einde van iedere behandeling een afsluitbrief versturen naar de

verwijzer. Hier zal hij kort ingaan op de behandeling, het verloop hier van en een eventueel vervolg.

Een mogelijk vervolg zal altijd met de verwijzer worden besproken, hier zal bij een diagnose wijziging

een nieuwe verwijzing vereist zijn.

Na het realiseren van het akkoord op de vervolgverwijzing (van verwijzer en cliënt) wordt de

vervolgbehandelaar, na het akkoord van de cliënt geïnformeerd. Indien de cliënt

informatieoverdracht afwijst wordt dit besproken met de verwijzer. Indien cliënt weigert deze taak

over te dragen aan de verwijzer of behandelaar wordt de cliënt aangemoedigd dit zelfstandig te

doen. Wijst de cliënt deze zelfstandigheid tevens af, dan is het aan de toekomstige behandelaar om

toestemming van cliënt te verkrijgen voor het opvragen van het behandeldossier tot dan toe.

 

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de

behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:

Bij terugval kun je altijd contact zoeken met de behandelaar van SpecialistenNet Psychologie BV.

Dit kan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 via info@specialisten-net.nl of via 030-6910033.

Crisismeldingen worden uitgezet bij onze externe partner.

 

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van SpecialistenNet Consultancy BV (SNC):

C.E. Prager

Plaats:

Den Dolder

Datum:

16-5-2022

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut

naar waarheid heb ingevuld:

Ja

 

Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is

opgenomen.

Created by Bureau ZIGZAG